کانال قیر ایران - قیمت قیر پالایشگاه تهران


قیمت قیر پالایشگاه تهران  :

 

1396/07/27

 وکیوم باتوم : تنی820/000 تومان


 قیر 60/70 : تنی885/000 تومان